Aktualności
Volkswagen Passat B5 (4 października, 2023 5:48 pm)
Elastyczny kredyt JAK ABONAMENT na samochód (25 września, 2023 5:18 pm)
Leasing sposobem na finansowanie auta do firmy (25 września, 2023 5:11 pm)

Licencja transportowa – jak uzyskać i gdzie złożyć wniosek o licencję na transport międzynarodowy?

30 czerwca 2022
Bez kategorii, Nowości

Wykonywanie działalności przewoźnika drogowego objęte jest szeregiem regulacji prawnych. Aktualnie obsługa transportu międzynarodowego wymaga legitymowania się uprawieniami, które obejmuje licencja transportowa. Licencja transportowa uprawniająca do wykonywania przewozów w ruchu międzynarodowym to tzw. licencja wspólnotowa. Może ją otrzymać jedynie przewoźnik, który otrzymał już zezwolenie na przewozy na terenie kraju. W 2013 roku licencja wspólnotowa zastąpiła wcześniejszą formę uprawnień, czyli licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego. Wyjaśniamy, jak uzyskać licencję transportową i jakie są najważniejsze aspekty z tym związane.

Licencja wspólnotowa – do czego uprawnia

Licencja wspólnotowa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Daje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze zarobkowego transportu drogowego. Licencja wspólnotowa uprawnia przewoźnika do świadczenia usług transportowych na obszarze leżącym w granicach Unii Europejskiej. Przewoźnik, który planuje świadczyć usługi transportowe w ruchu międzynarodowym poza obszarem Unii Europejskiej musi liczyć się z koniecznością zdobycia zezwolenia EKMT/CEMT.

Zmiany na podstawie Pakietu Mobilności

Warto wiedzieć, że od dnia 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w ruchu międzynarodowym na obszarze Unii Europejskiej został rozszerzony na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony. Wcześniej nie obowiązywał pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Licencja na transport międzynarodowy – kto może uzyskać

O licencję wspólnotową mogą ubiegać się jedynie podmioty, które legitymują się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kiedyś: licencja na transport krajowy). Zezwolenie takie wydawane jest przez prezydenta miasta lub starostę właściwego z uwagi na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub miejsce zamieszkania. Podmiot, który posiada zezwolenie krajowe, składa wniosek jedynie o wydanie licencji wspólnotowej do GITD.

Podjęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wymaga legitymowania się odpowiednią sytuacją finansową. Wymagane środki finansowe to:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Licencja transportowa – koszt

Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje licencja transportowa, zależna jest od okresu, na który chcemy ją uzyskać. Opłaty zależnie od czasu obowiązywania licencji kształtują się następująco:

 • do 5 lat – 4000 zł oraz 440 zł za każdy wypis z licencji transportowej;
 • od 5 do 10 lat – 8000 zł oraz 880 zł za każdy wypis z licencji transportowej.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo, którego koszt wynosi 17 zł. Przy jednoczesnym wnioskowaniu o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego obowiązuje dodatkowo opłata w wysokości 1000 zł. Wypisy można odebrać osobiście lub poprzez przesyłkę kurierską, która jest dodatkowo płatna.

Licencja transportowa wspólnotowa – dokumenty

Wymagane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do uzyskania licencji wspólnotowej dokumenty to:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej;
 • Wykaz pojazdów;
 • Dowód wniesienia opłaty;
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
 • Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
 • Oświadczenie dotyczące kierowców;
 • Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie określone w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w tym najpoważniejsze naruszenie;
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Zmiany wszelkich wymaganych w dokumentach danych należy zgłaszać w terminie 28 dni od ich zaistnienia. Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio do organu, który wydał licencję.

Spółka cywilna a licencja wspólnotowa

Jeżeli działalność w zakresie transportu drogowego prowadzona jest w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik musi legitymować się uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia działalności w tym zakresie. Nie jest zatem wystarczające, aby licencję wspólnotową posiadał tylko jeden wspólnik.

Co to jest KREPTD

KREPDT to skrót od Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Dostęp do KREPTD umożliwia usługobiorcom przeprowadzenie weryfikacji uprawnień i rzetelności firm, z których usług planują skorzystać.

Rejestr składa się z trzech ewidencji:

 • ewidencja przedsiębiorców, którzy wypełnili wymogi formalne oraz otrzymali zezwolenie na świadczenie usług przewozowych;
 • ewidencja przedsiębiorców, którzy otrzymali wyżej wymienione zezwolenie, ale dopuścili się poważnych naruszeń;
 • ewidencja przedsiębiorców, którzy zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu albo zostali zidentyfikowani jako niezdolni do kierowania operacjami transportowymi do czasu odzyskania dobrej opinii.

Licencja przewoźnika międzynarodowego – podstawy prawne

Do aktów prawnych, które regulują kwestie związane z licencją transportową, zaliczamy następujące regulacje:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą prilo.com – transport aut

Leave A Comment