Jakość paliw w Polsce zdecydowanie lepsza

1 marca 2007
Bez kategorii, Inne INFO

Poprawia się jakość paliw w Polsce – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2006 roku. Niewiele ponad 2 proc. zbadanych stacji sprzedawało benzynę lub olej napędowy złej jakości – trzykrotnie mniej niż w 2005 roku.

Od 1 maja 2004 roku Polska przedstawia Komisji Europejskiej raporty na temat jakości paliwa znajdującego się w obrocie. W tym celu podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa kontroluje losowo wybrane stacje benzynowe. Na każdej pobierana jest jedna próbka. W 2006 roku prawie 2,4 proc. zbadanego paliwa nie spełniało wymogów jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 6 proc.


Poprawiła się jakość oferowanego na stacjach oleju napędowego – kryteriów nie spełniało zaledwie 1,3 proc. próbek (w 2005 roku prawie 8 proc.). Polepszyła się także jakość benzyny – normom nie odpowiadało 2,8 proc. pobranych próbek (w 2005 roku – 5 proc.).

Dążąc do wyeliminowania z obrotu paliwa niespełniającego wymogów jakościowych IH przeprowadziła kontrole na stacjach benzynowych i w hurtowniach, na które napłynęły skargi i informacje od konsumentów oraz organów ścigania, a także tych, na których w latach ubiegłych ujawniono nieprawidłowości. Inspektorzy pobrali 3188 próbek benzyny i oleju napędowego pochodzących z 1539 stacji. Wymogów jakościowych nie spełniało 172 próbki – co stanowi 5,4 proc. zbadanych. W przypadku 55 skontrolowanych hurtowni wskaźnik ten wyniósł prawie 6 proc.

Systematycznie spada liczba stacji, które pomimo przeprowadzonych kontroli nadal sprzedają paliwo niespełniające wymagań jakościowych. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2005-2006 skierowano 126 aktów oskarżenia do sądów przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom. Do tej pory wydano 61 wyroków skazujących oskarżonych na kary grzywny lub łącznie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu i kary grzywny.

W efekcie przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli Inspekcja Handlowa wydała 27 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych oraz przekazano informacje o tych faktach wojewódzkim inspektoratom środowiska. Ponadto do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przesłano dane dotyczące 147 stacji i baz paliwowych, w przypadku których stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Prezes URE jest uprawniony do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Wśród paliw oferowanych na stacjach najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych zanotowano w województwie pomorskim (9,31 proc.). Wśród pobranych próbek zanotowano najwyższe poziomy siarki – na stacji paliw w Rakowcu dopuszczalną normę przekroczono o ponad 130 razy. Najlepsze wyniki w tym zakresie uzyskano w województwach małopolskim (1,66 proc.) i świętokrzyskim (2,11 proc.).

Jakość sprzedawanego paliwa od trzech lat systematycznie poprawia się. Wpływ na to mają regularnie prowadzone kontrole, ściślejsza współpraca Inspekcji Handlowej z policją i CBŚ, a także wzrost ilości aktów oskarżenia kierowanych do sądów przez prokuratorów.

Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która pozwala kontrolować cały łańcuch dystrybucyjny począwszy od stacji paliw poprzez hurtownie i bazy paliwowe aż do producenta. Ponadto ustawa rozszerza system kontroli o nowe gatunki: gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, biopaliwa ciekłe. Jednak obecnie zwiększenie zakresu przedmiotowego kontroli uniemożliwia brak stosownych rozporządzeń.

źródło: UOKiK

Leave A Comment