Aktualności

Czy musimy korzystać z gwarancji? Oczywiście…., że nie.

20 stycznia 2007
Bez kategorii, Bezpieczeństwo Nowości

Jeśli ocenimy, że wydana nam wraz z zakupem samochodu umowa gwarancyjna odbiega w swoich warunkach i postanowieniach od naszych słusznych oczekiwań, możemy (a nawet powinniśmy) skorzystać z silniejszych podstaw odpowiedzialności sprzedawcy.

Najpierw należy jednak określić, czy jesteśmy konsumentem, czy też przedsiębiorcą.

Przepisy, chroniące interesy konsumentów, przysługują tym, którzy nabyli samochód w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Oznacza to, że jeśli kupiliśmy samochód wyłącznie do użytku prywatnego, możemy zostać zakwalifikowani do grona konsumentów.


Możemy wówczas skorzystać z postanowień tzw. ustawy konsumenckiej (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). W myśl powyższej ustawy z mocy prawa przysługuje nam dwuletnia ochrona przed wystąpieniem niezgodności towaru z zawartą umową. Na jej podstawie możemy domagać się naprawy samochodu, jego wymiany, a gdy nie jest to możliwe – obniżenia jego ceny bądź zupełnego odstąpienia od zawartej umowy za zwrotem zapłaconej ceny i zwrotem pojazdu. Pamiętajmy także, że sprzedawca na ustosunkowanie się do naszych roszczeń ma ustawowo narzucony termin, wynoszący w tym przypadku 14 dni. Jeśli brak będzie reakcji sprzedawcy na wniesioną na tej podstawie reklamację w wymienionym terminie, oznacza to, że nasze roszczenia zostały przez niego zaakceptowane.

Jeżeli zaś jesteśmy przedsiębiorcą, a więc nie spełniamy ustawowych przesłanek do bycia konsumentem, obowiązują nas przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Ten reżim odpowiedzialności sprzedawcy zawarty jest w Kodeksie cywilnym. Korzystając z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy także możemy domagać się od sprzedawcy samochodu – na wzór ustawy konsumenckiej – naprawy, wymiany, obniżenia ceny pojazdu bądź odstąpienia od zawartej umowy. W tym jednak przypadku nasze roszczenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia zakupu samochodu.

Pamiętajmy więc: jeśli wydana nam wraz z towarem gwarancja ogranicza nasze uprawnienia bądź też zawiera pewne postanowienia, wyłączające niektóre nasze roszczenia (np. wymianę pojazdu), zawsze możemy skorzystać z uprawnień, przyznanych nam przez ustawodawcę!

źródło – autolex.pl

Leave A Comment